×
13
39
5
56
Manyetik Kirpik
24
119
5
3
4'lü Manyetik Kirpik